• Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez laborategian

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kobaren barnean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez unibertsitatean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kotxean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez Aranzadi

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez umetako auzokoekin

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez Unibertsitatean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kobara joaten

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez laborategian

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez laborategian

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez laborategian

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez laborategian

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez koba barnean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kobaren barnean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez koba barnean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez koba barnean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez Kobara joaten

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kotxean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez unibertsitatean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez txikitako etxean

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kobara joaten

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez kobara joaten

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez forensearen lagunekin

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez Ataunen

 • Foto: EITB

  X/Y

  Paco Etxeberria antropologo forensea Paco Etxebarria eta Iñaki Lopez Aranzadi zentruan