• Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Jon Gotzon

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Dida Taldea

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Eli Pinedo

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Orona Ideo

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Programa berezia

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Dida taldea

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Ibon Fernandez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Jon Gotzon

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Oronas Ideo

 • Foto: EITB

  X/Y

  Orona Ideo Kanpusetik dida saio berezia iruditan Julen Hernandez