• Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Johnny Deppi Donostian egindako harrera Johnny Depp, Donostian. Argazkia: EFE