2015eko emaitzak
  • BILATZAILEA
<iframe frameborder="0" style="width: 100%;" height="1050" src="https://www.eitb.eus/eu/modulo/wgi_elecciones/forales_provincia_municipios/lugar/alava/tipo/J/anio/2015/anio_anterior/2011/tipo_api/J/config/forales2015/iframe/true"></iframe>